انجمن سامبو استان فارس

انجمن سامبو استان فارس متشکل از کمیته های فنی و ستادی مختلف است که در ادامه به معرفی اجمالی مسئولین این کمیته ها پرداخته شده است.