تشک مسابقات سامبو

مسابقات سامبو بر روی یک تشک مبارزه مربعی به به اندازه ۱۱ در ۱۱ متر تا ۱۴ در ۱۴ متر انجام میشود. تشک از پارچه مصنوعی و دارای سطح صاف و با ضخامت حدودا ۵ سانتی متر است. (بسیار شبیه به تشک کشتی)

در مرکز این تشک دایره ای با قطر ۶ تا ۹ متر به عنوان منطقه مسابقه کشیده شده و باقی تشک به عنوان منطقه حفاظتی با عرض ۲ تا ۳ متر است که عموما با رنگ تیره تری مشخص شده است.
کل سطح تشک با پوششی ساخته شده از پارچه و یا برخی مواد مصنوعی بدون درز پوشیده شده و کل تشک باید مورد تایید انجمن سامبو باشد.