باشگاه های فعال سامبو در استان فارس

باشگاه ورزشی رهپویان وصال

مسئول امین نجاتی (مسئول انجمن سامبو استان فارس)
شماره تماس ۰۹۱۷۳۲۹۸۰۰۳
آدرس باشگاه: شیراز، خیابان شهید آقایی مجموعه ورزشی رهپویان وصال